Het VGM-beleid van Bentstaal is er op gericht om op een gezonde, veilige en milieuvriendelijke manier het proces te doorlopen tezamen met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en overige betrokken partijen om zodoende met plezier een kwalitatief project te realiseren. De directie van Bentstaal stelt zich tot doel op een zo efficiënt mogelijke wijze een kwalitatief hoogstaand product te leveren waarbij tevredenheid van zowel de klant els de werknemers van belang is.

Het beleid van de directie van Bentstaal is er op gericht haar werknemers en ingeleend personeel een veilige en gezonde werkplek te bieden. Zij stelt daarvoor ook de nodige middelen beschikbaar. Mede door de invoering van het VCA*-systeem binnen het bedrijf streeft de directie ernaar persoonlijk letsel en materiële- en milieu-schade zoveel als mogelijk is te voorkomen, en in elk geval de gevolgen van incidenten te beperken.

Milieubewustzijn uit zich onder meer in het rekening houden met de impact van de activiteiten op de leefomgeving, het minimaliseren van het gebruik van energie, het optimaliseren van afvalscheiding, het waar mogelijk toepassen van duurzame bouwmaterialen en het borgen om aan de milieu wet-en regelgeving te voldoen. Bentstaal gebruikt voor haar milieumanagement de norm ISO 14001.

Veilig en gezond werken vereist, evenals het continue verbeteren van milieuzorg, een gezamenlijke inspannning van directie en uitvoerenden. De medewerkers zullen hier regelmatig door middel van instructies en voorlichting op worden gewezen. De directie vraagt dan ook van haar werknemers een actieve rol hierin te spelen en alert te zijn op risico's op de werkplek en verbeterpunten binnen het bedrijf. Jaarlijks wordt de beleidsverklaring geëvalueerd op haalbaarheid en actualiteit en indien noodzakelijk herzien.

IJsselstein, 14 december 2023
W.R. Roebersen
Directeur